Právne služby

Na čo sa náš tím najmä špecializuje

Odborné zameranie advokátskej kancelárie sídliacej v obvode Bratislava IV, m. č. Dúbravka:

- obchodné právo (vrátane práva obchodných spoločností, ich zakladania za špeciálne ceny a služieb oprávnenej osoby pri zápisoch do Registra partnerov verejného sektora),
- občianske právo (vrátane bytového, dedičského, poisťovacieho, pozemkového, realitného, spotrebiteľského a susedského práva),
- autorské právo,
- rodinné právo (vrátane rozvodov, bezpodielového spoluvlastníctva manželov, výživného, úpravy styku  a poručenskej agendy –  Cochemský model*),
- pracovné právo,
- procesné právo (zastupovanie v sporových i mimosporových konaniach),
- správne právo,
- stavebné právo,
- ústavné právo.

* Tzv. Cochemský model: Advokátska kancelária JUDr. Ing. Ivana Bojnu prehlasuje, že pri poručenskej agende (výživné, úprava styku...) sa riadi zásadami tzv. Cochemského procesu (t. j. vynakladáme všetko úsilie, aby rodičia riešili svoj "spor" dohodou, a to najmä s ohľadom na záujmy maloletých detí) – klient dostane základnú inštruktáž o Cochemskom modeli a bude nami nabádaný na zmierlivé riešenie konfliktnej situácie, a to aj za prípadnej pomoci ďalších odborníkov (poradenskí konzultanti, mediátori).

Po dohode poskytujeme právne služby aj u Vás doma (v obvode Bratislava IV a osobitne v m. č. Dúbravka aj za zvýhodnených podmienok) resp. vo Vašej spoločnosti, a to aj ako jednorázové poradenstvo.

Realizujeme aj úschovy vybraných hnuteľných vecí (napr. dokumenty, kľúče, kúpne ceny pri kúpe nehnuteľností a pod.), pričom máme v prenájme aj bezpečnostnú schránku.

Pre väčšie podniky môže byť zaujímavou naša činnosť v oblasti vypracovávania správ o právnej previerke (due diligence report), pri ktorých v našom tíme pôsobia i ďalší spolupracujúci advokáti.

Pre spoločnosti pôsobiace v oblasti elektrotechniky ponúkame kvalifikovanú právnu pomoc pri riešení rôznych sporných záležitostí technického charakteru (vrátane prípadných súdnych sporov, vymáhania pohľadávok a pod.), nakoľko spolupracujeme s poprednými odborníkmi elektrotechnikmi - špecialistami z oblasti vysokého školstva, praxe a súdnoznalectva.


Realitná činnosť:

- kompletný právny servis pri uzatváraní zmlúv,
- odborné posúdenie zmlúv vypracovaných inými osobami,
- kompletný pozmluvný servis,
- autorizácia zmlúv o prevode nehnutelnosti.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené
Redakčný systém: SysCom
Tvorba stránok: Aglo solutions