Právna poradňa

Naša právna poradňa je určená dvom okruhom záujemcov o právne služby:

 • osobám, ktoré pre nedostatok času, vzdialenosť alebo pomernú jednoduchosť právneho problému nemajú záujem navštíviť advokátsku kanceláriu v Bratislave IV – Dúbravke - ponúkame platené online poradenstvo,
 • osobám v materiálnej núdzi - bezplatné právne poradenstvo.

Vzhľadom na to, že samotné odoslanie otázky prostredníctvom kontaktného formulára odosielateľa k ničomu nezaväzuje, ide o bezrizikové nadviazanie kontaktu s osobou oprávnenou poskytovať právne služby, t. j. s advokátom.

Podmienky bezplatného právneho poradenstva

 • Právne služby môžu byť poskytnuté bezplatne (prípadne za zníženú odmenu), ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa.
  (!!!!!) Z uvedeného dôvodu musí byť žiadosť o bezplatnú právnu službu náležite zdôvodnená podrobným opisom materiálnej núdze žiadateľa/ -ky, ktorá mu/ jej bráni žiadať o platenú právnu službu. Nestačí uvedenie vety typu "mám finančné problémy" alebo "nemám dosť peňazí", ale je potrebné uviesť majetkové pomery a konkrétny príjem (vrátane sociálnych dávok) žiadateľa/ -ky, ako aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom/ -kou, z ktorých je materiálna núdza zrejmá. Príjmy môžme žiadať zdokladovať. (!!!!!)
 • Na poskytnutie bezplatnej právnej služby nie je právny nárok. Vyberáme si, na ktoré žiadosti odpovieme. Vzhľadom na veľký počet žiadostí o bezplatnú právnu pomoc nie je možné poskytnúť bezplatné právne služby všetkým záujemcom a často ani odpovedať všetkým záujemcom. Z uvedeného dôvodu si vyhradzujeme právo, v prípade žiadosti o bezplatné právne poradenstvo, záujemcovi vôbec neodpovedať.
 • Pri bezplatnej právnej službe sa obvykle poskytuje len základná právna rada. Rozsah poskytnutej bezplatnej právnej služby môže byť preto menší, ako v prípade platených právnych služieb.
 • Pri výbere žiadostí o bezplatnú právnu službu preferujeme žiadosti, ktoré sú napísané fakticky, relatívne stručne, ale pritom dostatočne určite a zrozumiteľne, t. j. tak, aby nebolo nutné zisťovať u klienta ďalšie skutočnosti a nebolo nutné čítať niekoľkostranové popisy problémov.

Podmienky plateného právneho poradenstva

 • Pošlite nám svoju otázku s popísaním predmetného problému. Pri formulácii sa pokúste o čo najväčšiu faktickosť a presnosť, upozornite na čo najviac detailov daného prípadu. Pripojte prípadné dokumenty.
 • Identifikujte sa (uveďte meno/ názov, bydlisko/ sídlo, prípadne IČO, ak ide o podnikateľský subjekt).
 • Po základnom preštudovaní zaslaného právneho problému predložíme cenovú ponuku, pokiaľ ste nám zaslali identifikačné údaje, emailovou formou.
 • V prípade, že sa rozhodnete akceptovať cenovú ponuku, bude vystavená zálohová faktúra, po úhrade ktorej sa začne s poskytovaním dohodnutej právnej služby.

Spoločné ustanovenia pre oba typy právneho poradenstva

 1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak. Klient môže pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov. Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na
  1. zamestnancov advokáta, zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnancov komanditnej spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti s ručením obmedzeným,
  2. iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb.
 • Poskytnutá právna služba vychádza z údajov poskytnutých klientom. Advokát nezodpovedá za chyby v poskytnutých službách, ak boli spôsobené nepresnosťou, alebo neúplnosťou poskytnutej informácie.
 • Vyplnením a odoslaním formuláru súhlasíte s podmienkami uvedenými na tejto stránke.
Vyberte si typ právnej poradne:

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené
Redakčný systém: SysCom
Tvorba stránok: Aglo solutions