Reality/rôzne

V prípade, ak máte záujem o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností, kontaktujte nás e-mailom na reality<zavináč>akib<bodka>sk.

Pre záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností (špeciálne i bytov) ponúkame i samostatné posúdenie pripravených zmlúv, v ktorých sa, podľa našich skúseností, často vyskytujú závažné nedostatky. Samozrejmosťou je, v prípade záujmu, i naformulovanie úplne nových a bezpečných zmlúv o prevode nehnuteľnosti.

Ponúkame tiež autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti.

AKIB, s. r. o.

Spoločnosť AKIB, s. r. o. (zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 94403/B) so sídlom Polianky 7B v Bratislave, Dúbravke poskytuje najmä nasledujúce služby:
  • vydavávanie odborných publikácií,
  • počítačové služby,
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
  • administratívne služby,
  • sprostredkovateľskú činnosť,
  • softvérové nastavenie PC, prípadne nastavenie mobilu u Vás doma.

Osobné údaje

Prevádzkovateľ

1. JUDr. Ing. Ivan Bojna, advokát zap. v SAK, osv. č. 3559, IČO: 30793106,  sídlo: Polianky 7G, 841 01 Bratislava – Dúbravka.
2. AKIB, s. r. o., spol. zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 94403/B, IČO: 47 471 271.
Každý prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov vyplýva z predmetu činnosti prevádzkovateľa. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme klientom a iným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:
- plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, najmä pre vedenie účtovnej agendy a správu účtovných dokladov,
- výkon práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných a zmluvných vzťahov, ktorých chce byť/ je dotknutá osoba zmluvnou stranou alebo pre výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je výkon jeho práv a povinností vyplývajúcich z týchto vzťahov,
- evidencia prijatej a odoslanej korešpondencie vrátane elektronickej korešpondencie,
- evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov,
- plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, ktoré sa týkajú zákonnej agendy prevádzkovateľa v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom.
Osobitné prípady:
- osobné údaje uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľ spracúva pre evidenciu a výber uchádzačov o zamestnanie účely zabezpečenia predzmluvných vzťahov alebo na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
-  v súvislosti s výkonom advokácie (týka sa len prevádzkovateľa JUDr. Ing. Ivana Bojnu) sa spracúvajú osobné údaje pri výkone advokácie podľa osobitných právnych predpisov na účely plnenia povinností zo zmlúv, ktorých je dotknutá osoba zmluvnou stranou a na riadny výkon advokácie podľa osobitných právnych predpisov,
- pri návšteve týchto webových stránok sa osobné údaje spracúvajú za účelom výkonu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je anonymizované sledovanie návštevnosti webovej stránky a prispôsobovanie jej obsahu na základe anonymizovaných štatistík návštevnosti,
- pri kontakte emailom alebo prostredníctvom formulára na webovej stránke, osobné údaje prevádzkovateľ spracúva pre vytvorenie komunikačného kanála medzi dotknutou osobou a príslušným prevádzkovateľom na účely výkonu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je snaha o reagovanie na dotazy potenciálnych klientov a iných osôb, ktoré prevádzkovateľa kontaktujú,
- ak je dotknutá osoba našim klientom, pre zverejnenie referencie o našej spolupráci.

Aké osobné údaje sú spracúvavané

Spracúvame bežné osobné údaje v rozsahu, v akom sú nám zo strany dotknutej osoby poskytnuté: meno a priezvisko, titul, adresa pobytu, kontaktné údaje (telefónne číslo, email), dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu, výška pohľadávky/ záväzku. V prípade výkonu advokácie alebo prípravy zmlúv, právnych podaní a iných právnych listín môžeme spracúvať aj rodné číslo na účely jeho zakomponovania do zmluvy. Pri návšteve našej web stránky  môžeme spracúvať tiež údaje cookies a IP adresu (tieto však nie sú používané na profilovanie).

Právny základ spracovávania a doba uchovávania osobných  údajov

Spracúvať osobné údaje je možné na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov, tieto sa spracúvajú len na základe udeleného súhlasu. Rovnako sa spracúvajú údaje, ktoré boli prevádzkovateľovi poskytnuté dotknutou osobou v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo boli oznámené v priebehu spolupráce alebo boli poskytnuté inou osoba, ktorej boli poskytnuté na tento. Taktiež sa môžu spracúvať údaje získane z verejných registrov. Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa prevádzkovateľ riadi osobitnými predpismi, ktoré stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Zverejňovanie údajov tretím osobám

Osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie záväzkov prevádzkovateľa voči klientom alebo na poskytovanie služieb prevádzkovateľa, inak len so súhlasom dotknutých osôb. Pri výbere partnerov dbáme na to, aby bol zaručený štandard ochrany osobných údajov. Osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
-  v nevyhnutnom rozsahu zmluvným partnerom, ktorí sú potrební pre bežné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov (externá účtovnícka firma, poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ správy IT a pod.),
-  v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy právo alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napr. súdom, polícii a pod.),
- predzmluvným/ zmluvným partnerom, protistranám, subjektom verejnej správy a pod. v prípadoch výkonu advokácie, keď je to nevyhnutné pre naplnenie účelu poskytovania príslušnej právnej služby, alebo ak o to dotknutá osoba požiada.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje buď manuálne alebo za využitia počítačových systémov. Prevádzkovateľ prijal potrebné opatrenia, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:
- na prístup ku svojim osobným údajom,
- na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
- svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Kontakt pre účely osobných údajov

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: akib<zavináč>akib<bodka>sk alebo priamo na adresu príslušného prevádzkovateľa uvedeného v sekcii Kontakt na tomto webe.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené
Redakčný systém: SysCom
Tvorba stránok: Aglo solutions